Skip to main content

Smernice SAPR

Smernica SAPR o členskom ročnom poplatku

Smernica SAPR o členskom ročnom poplatku.

1. Ročný členský poplatok je povinný, v zmysle platných stanov SAPR, uhradiť každý člen SAPR pre príslušný kalendárny rok v stanovenej výške.

2. Výšku členského poplatku stanovujú platné Stanovy SAPR

3. Subjekty SAPR ( oddiely/ kluby / individuálni členovia ) sú povinné uhradiť tento poplatok najneskôr do 28. februára príslušného roka.

4. Úhradu členského poplatku vykonajú subjekty bankovým prevodom na účet SAPR, zverejnený na webovej stránke SAPR.

5. Po 28. februári príslušného roka zverejní sekretariát na webovej stránke SAPR zoznam subjektov, ktoré neuhradili členský poplatok v riadnom termíne a bude informovať kluby aby tak učinili v stanovenom termíne, inač im bude zrušene členstvo v SAPR.

6. Subjekt, ktorý neuhradí ročný členský poplatok ani do 30.6. príslušného roku alebo vôbec, stráca výhody členstva SAPR.

7. Subjekt, na základe nezaplatenia členského poplatku dva roky nasledujúce po sebe, prestáva byť členom SAPR a tým sa stávajú pretekári registrovaní za tento subjekt, voľnými a môžu sa bez prestupového konania, na základe žiadosti zaslanej na sekretariát SAPR, zaregistrovať v ktoromkoľvek inom subjekte registrovanom v SAPR.

11. Na základe uznesenia z výročnej konferencie SAPR, konanej dňa 25.3.2017 v Revúcej, nadobúda táto smernica platnosť dňa 1.4.2017.

 

Ján Germánus

prezident SAPR

 

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com