Skip to main content

Smernice SAPR

Smernica č.6 - Štatút reprezentanta SR

SMERNICA č. 6

ŠTATÚT REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V PRETLÁČANÍ RUKOU

Všeobecné podmienky na zaradenie športovca do slovenskej reprezentácie v pretláčaní rukou.

1.  Slovenské občianstvo, prípadne trvalý pobyt v SR a zároveň povolenie VV SAPR, EAF a WAF reprezentovať SR

2.  Registrácia v Slovenskej asociácii pretláčania rukou

3.  Splnenie vekovej hranice pre zaradenie do vekových kategórií na základe pravidiel WAF.

4. Splnenie kritérií pre zaradenie športovca do reprezentačných tímov schválených VV SAPR na návrh reprezentačného trénera Slovenskej asociácie pretláčania rukou.

5.  Nominácia na všetky medzinárodné súťaže schválené SAPR podlieha schváleniu VV SAPR na návrh reprezentačných trénerov.

6.  Súčasťou štatútu reprezentanta Slovenskej republiky sú:

A) Práva a povinnosti reprezentanta SR.

B) Kritériá pre zaradenie športovcov do reprezentačných tímov.

C) Pravidlá financovania reprezentačných výjazdov na MS, ME, MSJ, MEJ

D) Strata štatútu reprezentanta.

 

A) PRÁVA A POVINNOSTI REPREZENTANTA SR

 

Právo reprezentovať Slovenskú republiku na športových podujatiach doma aj v zahraničí je najvyššou cťou, ktorej sa môže dostať občanovi - športovcovi SR.

Svojimi postojmi, prezentovaním občianskej a športovej úrovne reprezentant propaguje nielen seba, ale predovšetkým SAPR a Slovensko.

a )  ​Práva reprezentanta SR v pretláčaní rukou

 1. Na základe dosiahnutých výsledkov zo sledovaných súťaží a rozhodnutia reprezentačných trénerov má právo byť pozývaný (nominovaný) na akcie spojené s reprezentáciou SR ( sústredenia, zahraničné súťaže, MEJ,  ME, MSJ a MS).
 2. Má právo prejaviť svoj názor, subjektívne pocity a konzultovať svoju športovú prípravu s reprezentačnými trénermi SAPR.
 3. Má právo dožadovať sa plnenia rozhodnutí VV SAPR navrhnutých reprezentačnými trénermi, prostredníctvom zástupcu klubu resp. prostredníctvom VV SAPR.                                      
 4. Má právo požadovať hodnotenie svojej činnosti, konzultovať, resp. navrhovať ideálne formy a možnosti pri vypracovaní svojho individuálneho tréningového programu v spolupráci s reprezentačným trénerom resp. realizačným tímom.
 5. Na základe rozhodnutí VV SAPR mať uhradené náklady resp. časť nákladov spojených s reprezentáciou.
 6. V prípade porušenia jeho práv, obracať sa na VV SAPR prostredníctvom svojho klubu.                                                                                                        
 7. Má právo vzdať sa reprezentácie Slovenskej republiky a členstva v SAPR. Tento akt musí vykonať písomne a doručiť doporučene na Sekretariát SAPR.

 

b)   Povinnosti reprezentanta SR v pretláčaní rukou

 1. Je povinný dôstojne a zodpovedne reprezentovať a dbať o dobré meno Slovenskej republiky a Slovenskej asociácie pretláčania rukou.
 2. Je povinný zúčastniť sa reprezentačných akcií (sústredenia, plánovaných spoločných reprezentačných tréningov, domácich a medzinárodných súťaží, majstrovstiev SR, lekárskych a biochemických vyšetrení, dopingovej kontroly v SR a v zahraničí), na ktoré bol nominovaný reprezentačným trénerom. Výnimku povoľuje prezident SAPR. Reprezentant je povinný vopred ospravedlniť svoju neúčasť u svojho reprezentačného trénera. Ignorovanie spoločných reprezentačných tréningov môže mať za následok vylúčenie z reprezentácie a zároveň neúčasť na podujatí, ktoré zastrešuje SAPR ( MS, ME, MSJ, MEJ)
 3. Je povinný zúčastniť sa všetkých prezentačných akcií organizovaných SAPR, na ktoré bol nominovaný alebo pozvaný v záujme propagácie a rozvoja pretláčania rukou ako tlačové konferencie, vyhlásenie najúspešnejších športovcov SR, vyhlásenie TOP 5, výstavy a podobne.
 4. Je povinný uprednostniť reprezentačné záujmy pred klubovými.
 5. Je povinný na akciách reprezentácie dodržiavať harmonogram, pokyny reprezentačného trénera, resp. vedúceho akcie a spolupracovať s ním, ako aj s ostatnými členmi reprezentačného družstva a realizačného tímu.
 6. Je povinný absolvovať zdravotné prehliadky a dbať o svoj zdravotný stav a pravidelne informovať reprezentačného trénera o jeho zmenách.
 7. Je povinný starať sa o pridelené reprezentačné oblečenie, v prípade ukončenia reprezentácie ho vrátiť v bezchybnom stave v dohodnutom termíne, v prípade straty alebo poškodenia stratu nahradiť.
 8. Je povinný počas reprezentačnej akcie, na ktorú je nominovaný VV SAPR, nosiť predpísané reprezentačné oblečenie.
 9. Je povinný riadiť sa platnými pravidlami a súťažným poriadkom EAF, WAF a SAPR jako aj bezpečnostnými pravidlami predpísanými usporiadateľom súťaže. Rešpektovať pokyny vedúceho výpravy na súťažiach, na ktoré bol nominovaný. Pri neplnení si povinností bude reprezentant postihovaný podľa disciplinárneho poriadku SAPR, EAF, resp. WAF.
 10. Reprezentant SR je príkladom pre ostatných športovcov : nesmie používať  alkoholické nápoje, omamné látky, zakázané dopingové prostriedky, vzbudzovať verejné pohoršenie, alebo iným spôsobom rušiť priebeh reprezentačnej akcie, na ktorú bol nominovaný ( vrátane dopravy ).
 11. Je povinný dodržiavať všetky platné predpisy SAPR a predpisy EAF a WAF.
 12. Je povinný dodržiavať všetky zásady uvedené v smerniciach WADA a Antidopingovej agentury SR (dalej ADA SR). V prípade ich nedodržania si musí byť vedomý postihu za preukázaný doping. (Platné predpisy WADA). Pri neplnení si povinností bude reprezentant postihovaný podľa disciplinárneho priadku SAPR, EAF resp. WAF.
 13. V prípade, ak reprezentant bez vážnych dôvodov odmietne štart na reprezentačnej akcii SAPR alebo majstrovstvách SR, bude tento priestupok reprezentanta riešený na VV SAPR.
 14. Reprezentant musí mať platný cestovný pas, príp. občiansky preukaz, platné zdravotné  poistenie.

 

B) KRITÉRIÁ NA ZARADENIE DO REPREZENTAČNÝCH TÍMOV

 1. juniori
 2. seniori
 3. masters – N/A
 4. telesne postihnutí – N/A

 

Pretláčanie rukou – juniori A tím

 1. Štatút juniorského reprezentanta/-ky SR tímu A v pretláčaní rukou získava pretekár/-rka po splnení kritérií navrhnutých reprezentačným trénerom a schválených VV SAPR.
 2. Kritériá na získanie štatútu juniorského reprezentanta SR
 • Účasť a umiestnenie do tretieho miesta na MSJ, MEJ a
 • Účasť na M-SRJ a
 • Účasť a pódiové umiestnenie na minimálne dvoch oficiálnych medzinárodných pretekoch, ktoré sú v schválenom kalendári podujatí SAPR

 

Pretláčanie rukou – juniori B tím

 1. Štatút juniorského reprezentanta/-ky SR tímu B v pretláčaní rukou získava pretekár/-ka po splnení kritérií navrhnutých reprezentačným trénerom a schválením VV SAPR.
 2. Kritériá na získanie štatútu juniorského reprezentanta SR
 • Účasť a víťazstvo na M-SRJ alebo
 • Účasť a finálové umiestnenie na minimálne dvoch oficiálnych medzinárodných pretekoch, ktoré sú v schválenom kalendári podujatí SAPR

 

Pretláčanie rukou - seniori A tím

 1. Štatút seniorského reprezentanta/-ky SR tímu A v pretláčaní rukou získava pretekár/-ka po splnení kritérií navrhnutých reprezentačným trénerom a schválením VV SAPR.
 2. Kritériá na získanie štatútu seniorského reprezentanta SR
 • Účasť a umiestnenie  na MS, ME do tretieho miesta a
 • Účasť na M-SR a
 • Účasť a pódiové umiestnenie na minimálne jedných oficiálnych medzinárodných pretekoch, ktoré sú v schválenom kalendári podujatí SAPR

 

Pretláčanie rukou - seniori B tím

 1. Štatút seniorského reprezentanta/-ky SR tímu B v pretláčaní rukou získava pretekár/-ka po splnení kritérií navrhnutých reprezentačným trénerom a schválením VV SAPR.
 2. Kritériá na získanie štatútu seniorského reprezentanta SR
 • Účasť a umiestnenie  na MS, ME do šiesteho miesta a
 • Účasť na M-SR a
 • Účasť a pódiové umiestnenie na minimálne jedných oficiálnych medzinárodných pretekoch, ktoré sú v schválenom kalendári podujatí SAPR

 

Pretláčanie rukou - seniori C tím

 1. Štatút seniorského reprezentanta/-ky SR tímu C v pretláčaní rukou získava pretekár/-ka po splnení kritérií navrhnutých reprezentačným trénerom a schválením VV SAPR.
 2. Kritériá na získanie štatútu seniorského reprezentanta SR
 • Účasť a víťazstvo na M-SR alebo
 • Účasť a víťazstvo na minimálne dvoch oficiálnych medzinárodných pretekoch, ktoré sú v schválenom kalendári podujatí SAPR

 

Pre potreby zaradenia do reprezentačního družstva SR sa započítavajú výsledky za posledných 18 mesiacov.

VV môže individuálne prehodnotiť zaradenie pretekára do jednotlivých tímov na základe výkonov športovca, alebo jeho písomnej žiadosti.

 

C. PRAVIDLÁ FINANCOVANIA REPREZENTAČNÝCH VÝJAZDOV NA MS, ME, MSJ, MEJ

 

Pretláčlanie rukou – juniori

Tím A – spoluúčasť reprezentanta 0 – 50% podľa rozhodnutia VV SAPR

Tím B – spoluúčasť reprezentanta 50 – 100% podľa rozhodnutia VV SAPR

 

Pretláčanie rukou – seniori

Tím A – spoluúčasť reprezentanta 0 – 50% podľa rozhodnutia VV SAPR

Tím B – spoluúčasť reprezentanta 50 – 90% podľa rozhodnutia VV SAPR

Tím C – spoluúčasť reprezentanta 100% podľa rozhodnutia VV SAPR

 

V prípade, že reprezentant tímu B alebo C získa na podujatí medailu, bude mu čiastka, ktorú uhradil refundovaná.

 

D. STRATA ŠTATÚTU REPREZENTANTA SR

Reprezentant SR stráca štatút reprezentanta:

 1. dňom vyradenia z reprezentácie na návrh reprezentačného trénera a schválením VV SAPR
 2. vyradením z reprezentačného tímu na základe disciplinárneho priestupku
 3. dňom ukončenia aktívnej športovej činnosti reprezentanta
 4. odmietnutím reprezentovať SAPR a SR.

 

Schválené elektronicky VV SAPR dňa 24.04.2013

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com