Skip to main content

Smernice SAPR

Smernica č.4 - Pravidlá prideľovania finančnej podpory klubom

Smernica č.4

Pravidlá prideľovania finančnej podpory klubom SAPR

1. Nárok na finančnú podporu má iba klub, ktorý uhradí ročný členský poplatok vo výške určenej Stanovami SAPR.

2. Výška finančnej podpory bude každoročne závislá od ekonomických možností SAPR a plnenia podmienok na jej získanie.

3. Podmienky získania finančnej podpory:

a) usporiadanie súťaží zaradených do "Súťažného kalendára SAPR"
b) umiestnenie AWK na jednom z prvých štyroch miest na MR klubov
c) aktívna účasť na podujatiach organizovaných SAPR (počet súťažiacich)
d) výchova talentov a aktívna účasť juniorov na súťažiach

4. Finančné prostriedky vyčlenené na podporu budú percentuálne rozdelené nasledovne

a) usporiadanie súťaží zaradených do "Súťažného kalendára SAPR" – 50%
b) umiesnenie AWK na jednom z prvých troch miest na MR klubov – 15%
c) aktívna účasť na podujatiach organizovaných SAPR (počet súťažiacich) – 10%
d) výchova talentov a aktívna účasť juniorov na súťažiach – 25%

5. Podľa percentuálneho ohodnotenia uvedeného v bode 4. sa rozdelia finančné prostriedky vyčlenené na podporu klubov rozdelia do štyroch "košov" peňazí. Z nich sa budú poskytovať finančné prostriedky na základe bodového systému. Každý "kôš" má vypracované osobitné hodnotenie.

a) Bodové ohodnotenie súťaží zaradených do "Súťažného kalendára SAPR"

Medzinárodná súťaž - 300 b.
Majstrovstvá SR - 140 b.
Kolo SNLP - 65 b.
Majstrovstvá SR juniorov - 50 b.
Finále Silnej ruky stredoškolákov – 50 b.
Majstrovstvá SR družstiev – 30 b.
Študentské a regionálne súťaže - 15 b.

b) Bodové ohodnotenie umiestnenia na majstrovstvách SR klubov

1. miesto - 100 b.
2. miesto - 50 b.
3. miesto - 30 b.
4. miesto – 15 b.

c) aktívna účasť na podujatiach organizovaných SAPR (počíta sa ako celkový počet súťažiacich klubu na súťažiach organizovaných SAPR – SNLP, Senecká ruka, Silvestrovská ruka - počíta sa iba jeden vstup za súťaž)

1. miesto - 100 b.
2. miesto – 80 b.
3. miesto - 60 b.
4. miesto – 40 b.
5. miesto – 20 b.
6. miesto – 10 b.

d) výchova talentov a aktívna účasť juniorov na súťažiach (počíta sa ako celkový počet juniorov do 18 rokov na súťažiach organizovaných SAPR – SNLP, Senecká ruka, Silvestrovská ruka – počíta sa iba jeden vstup za súťaž)

1. miesto - 100 b.
2. miesto – 80 b.
3. miesto - 60 b.
4. miesto – 40 b.
5. miesto – 20 b.
6. miesto – 10 b.

Za každý „kôš“ sa vypočíta finančná hodnota jedného bodu, ktorou sa potom prepočíta celkový počet bodov, ktoré klub získal. Celková výška finančnej podpory klubu sa vypočíta ako súčet čiastkových hodnôt získaných podľa bodov a) – d).

6. Finančná podpora klubu je použiteľná len vo forme úhrady nákladov klubu spojených so športovou činnosťou (napr. prenájom posilňovne, výživové doplnky, náradie potrebné k tréningu, športové oblečenie,...)

7. Finančnú podporu klubu nie je v žiadnom prípade možné poskytnúť na voľné použitie formou hotovosti alebo prevodom na bankový účet klubu.

8. Spôsob využitia finančnej podpory:

Klub zašle žiadosť o finančnú podporu s konkrétnou požiadavkou emailom na sekretariat@armsport.sk. Generálny sekretár SAPR posúdi, či je žiadosť vyhovuje podmienkam využitia finančnej podpory podľa bodu 6 a v prípade, že bude žiadosť posúdená ako vyhovujúc, generálny sekretár SAPR zabezpečí jej vybavenie.

V sporných prípadoch posudzuje žiadosť Výkonný výbor SAPR.

8. Na finančnú dotáciu nie je právny nárok.

9. Tieto "Pravidlá poskytovania finančnej podpory klubom AWK nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Konferenciou SAPR dňa 18.1.2014.

Image alt text.

Slovenská asociácia v pretláčaní rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779