Skip to main content

Smernice SAPR

Smernica č.3 - Súťažný poriadok

1. Súťaží sa „double elimination“ – systémom na dve prehry

2. Súťažné kategórie

a. Seniori SNLP

i. Muži - 65,75,85,100, 100+ kg(ľavá, pravá ruka), 
ii. Ženy – 60, 60+ kg (ľavá, pravá ruka)

b. Juniori18 SNLP

i. Muži – 70, 80, 80+ kg (ľavá, pravá ruka)
ii. Ženy – 60, 60+ kg (ľavá, pravá ruka)

c. Juniori18 MS

i. Chlapci – 65, 70, 80, 80+ kg, (pravá, ľavá ruka)
ii. Dievčatá – 55, 60, 60+ kg (ľavá, pravá ruka)

3. Rozdelenie súťaží do kategórií

a. Majstrovstvá sveta
b. Majstrovstvá Európy
c. Medzinárodné súťaže
d. Majstrovstvá Slovenska
e. SNLP – 4 celoslovenské súťaže
f. Regionálne súťaže

4. SNLP - celoslovenská súťaž 

a. Pod súťažou patriacou do SNLP sa rozumie súťaž, ktorá splňuje nasledovné kritériá

i. Súťaž navrhuje a schvaľuje VV SAPR
ii. Súťažné kategórie: podľa bodu 2.a, 2.c
iii. Súťaž sa musí uskutočniť na mieste s vyvýšeným pódiom a s hľadiskom pre divákov
iv. Súťaž sa uskutoční na minimálne dvoch stoloch
v. Ceny – poháre/trofeje
vi. Rozhodcovia – kvalifikovaný rozhodcovia SAPR
vii. Počas súťažnej sezóny je možné prideliť štatút SNLP maximálne 4 podujatiam

5. Regionálna súťaž

a. Pod regionálnou súťažou sa rozumie akákoľvek iná súťaž, ktorá nespadá do kategórie súťaží uvedených v bode 4.a a splňa nasledovné kritériá:
i. Súťažné kategórie: na zvážení organizátora, musí byť výberom z kategórií podľa bodu 2.a
ii. Súťaž sa musí uskutočniť na mieste s možnosťou umiesnenia stola a priestorom pre divákov
iii. Ceny – diplomy resp. podľa možností organizátora
iv. Rozhodcovia – kvalifikovaný rozhodcovia SAPR

6. Bodovanie

Súťažiaci získava body podľa umiestnenia v kategóri, kde sú jednotlivé miesta hodnotené nasledovne:

1. miesto - počet súťažiacich v kategórii + 3
2. miesto - počet súťažiacich v kategórii - 1 + 2
3. miesto - počet súťažiacich v kategórii - 2 + 1
4. miesto - počet súťažiacich v kategórii - 3
5. miesto - počet súťažiacich v kategórii - 4 .... a tak ďalej - t.j. každý súťažiaci by získal minimálne jeden bod. Čím viac       súťažiacich tým väčšie bodové ohodnotenie.

Napríklad pri počte súťažiacich 16 sú bodové ohodnotenia nasledovné:
1. miesto – 16 + 3 = 19
2. miesto – 16 – 1 + 2 = 17
3. miesto – 16 – 2 + 1 = 15
4. miesto – 16 – 3 = 13
5. miesto – 16 – 4 = 12 atd.

Získané body sa potom prenásobia koeficientom podľa typu súťaže

1. Regionálne súťaže - koef. 0,33
2. Celoslovenské súťaže - koef. 1
3. Majstrovstvá Slovenska - koef. 1,2
4. Medzinárodné súťaže
   - ak je v kategórii 1 - 2 krajiny - koef. 1
   - ak je v kategórii 3 - 4 krajiny - koef. 1,25
   - ak je v kategórii 5 - 8 krajín - koef. 1,5
   - ak je v kategórii viac ako 8 krajín - koef 1,75
6. ME – získané body podľa bodu 4. sa vynásobia koeficientom 1,25
8. MS – získané body podľa bodu 4. sa vynásobia koeficientom 1,5

7. Ranking

a. Do rankingu za započítavajú výsledky všetkých schválených súťaží za posledných 18 mesiacov
b. Súťažiacemu sa do rankingu počítajú iba body získané v kategóriách podľa bodu 2.a
c. Ranking sa eviduje iba v kategóriach seniorov 
d. Do rankingu sa body započítavajú iba registrovaným športovcom SAPR (jednotlivcom alebo prostredníctvom klubov)

8. Reprezentácia a reprezentačné sústredenia

a. Na reprezentačné sústredenia sú pozývaní prví dvaja z každej kategórie podľa aktuálneho rankingu, prípadne ďalší športovci na základe návrhu reprezentačných trénerov.
b. Na základe nominácie trénerov sú na sústredenia reprezentácie nominovaní členovia juniorských družstiev do 18 resp. do 21 rokov
c. Na majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta sú do družstva "C" nominovaní športovci umiestnení na prvých dvoch priečkach aktuálneho rankingu (pokiaľ nie sú nominovaní v tímoch "A" alebo "B"). Na návrh reprezentačných trénerov môže byť do družstva "C" nominovaný aj športovec umiesnený na nižšom mieste rankingu a prvom alebo druhom.
Konečná nominácia na ME a MS podlieha schváleniu VV SAPR.

9. Majstrovstvá Slovenska

a. Majstrovstiev Slovenska sa môžu zúčastniť len športovci registrovaní v SAPR (jednotlivo alebo prostredníctvom klubov), ktorí majú v rankingu SAPR aspoň jeden bod 
b. Prví ôsmi z rankingu sú nasadení do „pavúka“, zvyšok súťažiacich v kategórii je do pavúka pridávaných podľa vyžrebovaných čísiel pri prezentácii
c. Účasť reprezentantov SR je na MSR povinná
d. Prví ôsmi z rankingu majú vstup na MSR bez uhradenia štartovného, ostatní podľa platného sadzobníka SAPR
e. Pokiaľ sa športovec, ktorý sa umiestni v niektorej kategórii na jednom s prvých ôsmych miest rozhodne štartovať v inej kategórii, tak pravidlo b. a d. neplatí (napríklad: špotovec X získal piate miesto v kategorii mužov do 70 kg PR, a rozhodol sa štartovať v kategórii do 75 kg PR. V tomto prípade nie je nasadený a musí zaplatiť štartovné)
f. Body b., d. a e. sa posudzujú pre každú kategóriu osobitne (napr. PR a ĽR).

10. Medzinárodné súťaže

Medzinárodné súťaže rozdeľujeme na súťaže organizované na Slovensku a súťaže v zahraničí. Medzi súťažami organizovanými na Slovensku majú štatút medzinárodnej súťaže podujatia – Senecká ruka a Silvestrovská ruka.

Účasť členov reprezentačných výberov je na podujatí Senecká ruka povinná.

Účasť slovenských športovcov na medzinárodných súťažiach v zahraničí schvaľuje VV SAPR. Prednostne sú na medzinárodné súťaže nominovaní pretekári umiestnení na 1. - 3. mieste rankingu. Nominovaní pretekári majú nárok na príspevok SAPR na účasť na medzinárodnej súťaži podľa návrhu a schválenia VV SAPR. Ostatní pretekári sa môžu zúčastniť medzinárodnej súťaži na vlastné náklady.
Body za medzinárodné súťaže sa započítavajú do rankingu je len na základe oficiálnych výsledkov, ktoré musia účastníci súťaže poskytnúť VV SAPR.

11. Súťaž družstiev

a. Seniori 
Na celoslovenských súťažiach získavajú kluby body do súťaže družstiev podľa nasledujúceho kľúča
i. Ak je v kategórii 8 a viac štartujúcich do súťaže družstiev boduje iba osem najlepšie umiestnených športovcov z kategórie nasledovne: 
8+3= 11b, 2. 7+2= 9b, 3. 6+1= 7b, 4.= 5b, 5.= 4b, 6.= 3b, 7.=2b, 8.= 1b.
ii. Ak štartuje v kategórii menej súťažiacich ako 8, bodové hodnotenie je obdobné ako v bode 6.
iii. Družstvo získava bodové hodnotenie iba v prípade, že jeho športovci štartujú minimálne v štyroch hmotnostných kategóriach.
iv. Po skončení dlhodobej časti SNLP sa najlepšie štyri družstvá kvalifikujú na Majstrovstvá republiky družstiev.
v. Na MSR družstiev sa v prvom kole stretnú kluby na 1. a 4. mieste a 2. a. 3. mieste z dlhodobého poradia podľa bodu iv. Súťaží sa vo všetkých kategóriach podľa bodu 2.a v pravej ruke na dva víťazné zápasy.
vi. Športovec môže byť nominovaný iba do jednej hmotnostnej kategorii.
vii. Nomináciu športovcov pre jednotlivé hmotnostné kategorie odovzdá vedúci družstva hlavnému rozhodcovi po ukončení váženia.
viii. Súťaží sa na tri zápasy. Na víťazstvo v kategorii potrebuje športovec zvíťaziť nad súperom minimálne dvakrát. To znamená, že víťazstvo môže skončiť pomerom 3:0 resp. 2:1. Za víťazstvo športovca v akomkoľvek pomere získava družstvo 1 bod. V prípade, že družstvo niektorú kategoriu neobsadí tak ju prehráva pomerom 0:3.
x. Celkové víťazstvo získava klub ktorého športovci ziskajú viac bodov. V prípade rovnosti bodov získava víťazstvo družstvo s lepšou bilanciou víťazstiev v zápasoch.
x. Kluby musia svoju účasť potvrdiť týždeň pred MSR klubov, ak tak neurobí na buduci rok stráca nárok súťažiť s súťaži družstiev.
xi. Na MSR družstiev je vyhodnotený aj najaktívnejší klub – t.j. klub, ktorý mal najviac „vstupov“ (súťažiacich v ľavej a pravej ruke) na všetkých celoslovenských a medzinárodných súťažiach započítavajúcich sa do rankingu

b. Juniori
Na celoslovenských súťažiach získavajú kluby body do súťaže družstiev juniorov podľa nasledujúceho kľúča
i. Ak je v kategórii 8 a viac štartujúcich do súťaže družstiev boduje iba osem najlepšie umiestnených športovcov z kategórie nasledovne:
8+3= 11b, 2. 7+2= 9b, 3. 6+1= 7b, 4.= 5b, 5.= 4b, 6.= 3b, 7.=2b, 8.= 1b.
ii. Ak štartuje v kategórii menej súťažiacich ako 8, bodové hodnotenie je obdobné ako v bode 6.
iii. Družstvo získava bodové hodnotenie iba v prípade, že jeho športovci štartujú minimálne v troch hmotnostných kategóriach.
iv. Za družstvo môžu získať body do súťaže družstiev maximálne dvaja súťažiaci v jednej kategórii
iv. Po skončení dlhodobej časti SNLP sa vyhodnotia najlepšie štyri družstvá. Družstvo s najväčším počtom získaných bodov získa titul Majster Slovenska juniorov družstiev.

12. Štartovné - mimo medzinárodných súťaží

a. Seniori – členovia SAPR
i. Regionálne súťaže – max. 5,- EUR
ii. SNLP – max 5,- EUR

b. Seniori – nečlenovia SAPR
i. Regionálne súťaže – max. 10,- EUR
ii. SNLP – max 10,- EUR

c. Majstrovstvá Slovenska - platí pre každú ruku zvlášť (ĽR, PR)
i. Nominovaní športovci na základe umiestnenia v rankingu do 8 miesta - 0,- EUR
ii. Nominovaní športovci na základe získaných bodov v rankingu (požiadavka je aspoň jeden bod v rankingu) - 5,- EUR
iii. Nominovaní ná základe umiestnenia na 1. - 3. mieste na MSRJ v aktuálnom roku - 5,- EUR
iv. Nominovaní na základe výnimky udelenej VV SAPR - 5,- EUR

d. Juniori - členovia SAPR
i. juniorské súťaže SNLP - max. 2,- EUR

e. Juniori - nečlenovia SAPR
i. juniorské súťaže SNLP - max. 4,- EUR

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com