Skip to main content

Smernice SAPR

Smernica č.2 - Volebný a rokovací poriadok

Smernica č.2

Volebný a rokovací poriadok

Slovenskej asociácie pretláčania rukou

Časť I.

Volebný poriadok

Článok 1

Základné ustanovenia

Konferencia SAPR volí:

 1. Výkonný výbor
 2. Dozornú radu
 1. Do orgánov SAPR môžu byť zvolení len členovia SAPR.

Článok 2

Volebné právo

 1. Právo voliť majú všetci členovia SAPR. Člena SAPR zastupujú na Konferencii SAPR delegáti s hlasom rozhodujúcim. Spôsob voľby delegátov si určí každý člen SAPR, pričom musí dodržať kritérium, že za každý klub, ktorý je riadnym členom SAPR, je oprávnený voliť práve jeden delegát. Individuálnych členov SAPR zastupujú delegáti podľa kritérií, ktoré sú schválené VV SAPR.
 1. Pri uplatnení volebného práva používa oprávnený volič prezentačný lístok opatrený evidenčným číslom, ktorý dostane pri prezentácii pred Konferenciou SAPR.
 1. Pri hlasovaní:
 1. verejnom hlasuje volič zdvihnutím ruky s prezenčným lístkom
 2. tajnom sa volič pri preberaní hlasovacieho lístka preukáže prezenčným lístkom .

Článok 3

Kandidátka

 1. Návrh kandidátky na voľby orgánov SAPR pripraví sekretariát SAPR z písomných návrhov podaných jednotlivými členmi SAPR najneskôr desať pracovných dní pred konaním Konferencie. Návrh kandidátky schvaľuje VV SAPR.
 2. Na návrhu kandidátky sa uvedú mená všetkých kandidátov, ktorí boli navrhnutí na jednotlivé funkcie v stanovenom termíne. Návrh kandidátky dostane každý delegát Konferencie pred rokovaním.
 3. O každom kandidátovi sa na kandidátke uvedie meno, priezvisko a akademické tituly, ak ich má.
 4. Každého kandidáta osobitne predstaví Konferencii SAPR predseda volebnej komisie.
 5. V prípade, že delegát volí kandidáta, ktorý nie je na kandidátke, napíše meno svojho kandidáta pod zoznam kandidátov na kandidátke pod pokračujúcim poradovým číslom a jeho poradové číslo zakrúžkuje.
 6. Kandidáti do všetkých orgánov SAPR musia byť riadnymi členmi SAPR.

Článok 4

Komisie

 

 1. Komisie podľa čl. 8 ods. 4 písm. c), d) sú volené na Konferencii SAPR verejným hlasovaním. Návrh na zloženie komisií predkladá a voľbu riadi ten, kto vedie rokovanie Konferencie SAPR.
 2. Na zvolenie každej z komisií je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.
 3. Volebná komisia má najmenej 3 členov.
 4. Volebná komisia má nasledovné povinnosti:
 5. v spolupráci so sekretariátom SAPR organizačne zabezpečiť priebeh volieb
 6. dozerať na riadny priebeh hlasovania
 7. zisťovať výsledky volieb
 8. informovať Konferenciu SAPR o výsledkoch volieb
 9. zabezpečiť volebnú dokumentáciu a vypracovať správu o priebehu volieb a o zvolení orgánov SAPR.

Článok 5

Voľba orgánov SAPR

 

 1. Orgány SAPR volí Konferencia SAPR nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných (pri prezentácii zaregistrovaných) delegátov tajným hlasovaním.
 2. Konferencia SAPR volí 5 členov Výkonného výboru SAPR.
 3. Konferencia SAPR ďalej volí 3 členov Dozornej rady SAPR.
 4. Členovia Výkonného výboru na svojom prvom zasadnutí zo spomedzi seba zvolia hlasovaním prezidenta SAPR a oznámia jeho meno Konferencii. Členovia Dozornej rady na svojom prvom zasadnutí spomedzi seba zvolia hlasovaním predsedu Dozornej rady a oznámia jeho meno Konferencii.
 5. Každý delegát Konferencie s hlasovacím právom dostane hlasovací lístok na:
 6. voľbu členov Výkonného výboru
 7. voľbu členov Dozornej rady.

Všetky hlasovacie lístky musia byť podpísané predsedom volebnej komisie. O vydaní hlasovacích lístkov sa urobí záznam.

 

Delegát upraví hlasovacie lístky nasledovne:

 1. pri voľbe členov Výkonného výboru zakrúžkuje poradové čísla kandidátov, ktorých volí, v počte rovnom, ako je stanovený počet jeho členov podľa ods. 2
 2. pri voľbe členov dozornej rady zakrúžkuje poradové čísla kandidátov, ktorých volí, v počte rovnom, ako je stanovený počet jej členov podľa ods. 3.
 3. Hlasovacie lístky upravené iným spôsobom, ako je uvedené v ods. 6, sú neplatné. V sporných prípadoch rozhodne o platnosti hlasovacieho lístka volebná komisia.
 4. Upravené hlasovacie lístky vložia voliči do zapečatenej a volebnou komisiou  prekontrolovanej urny.
 5. Na čas potrebný na hlasovanie preruší Konferencia svoje rokovanie. Ukončenie hlasovania vyhlási predseda volebnej komisie.

Článok 6

Zisťovanie výsledkov a opakovanie hlasovania

 

 1. Po ukončení hlasovania volebná komisia otvorí urnu a zistí výsledok volieb, t.j. počet platných a neplatných volebných lístkov, počet hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti.
 2. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získali nadpolovičný počet hlasov prítomných delegátov.
 3. V prípade rovnosti hlasov u kandidátov na posledných zvolených miestach a v prípade, že by sa ich zvolením zväčšil počet členov VV na viac ako päť sa organizuje opakované hlasovanie, na ktorom kandidujú kandidáti s rovnakým počtom hlasov.
 4. V prípade, že vo voľbách nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov požadovaný počet kandidátov, organizuje sa opakované hlasovanie, v ktorom kandidujú všetci zatiaľ nezvolení kandidáti.
 5. V opakovanom hlasovaní sa na hlasovací lístok napíšu všetci kandidáti, ktorí
 6. V prípade ods.3 mali v prvom kole rovnaký počet hlasov
 7. V prípade ods.4 všetci nezvolení kandidáti
 8. Volebná komisia určí počet kandidátov, ktorých je treba v opakovanom hlasovaní zvoliť (aby boli orgány doplnené do počtov v zmysle stanov č. 10 a 11). Ďalej sa postupuje podľa ods. 1. Pri opakovanom hlasovaní nie je možné postupovať podľa článku 3 ods. 5.
 9. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. Ich počet bol stanovený v ods. 6.
 10. Po skončení volieb vypracuje volebná komisia  celkový zoznam zvolených členov a náhradníkov jednotlivých orgánov SAPR, ktoré oznámi Konferencii SAPR podľa článku č. 4 ods. 4 písm. d). Poradie ostatných kandidátov volebná komisia neoznamuje.

Článok 7

Zápis o priebehu volieb

 

Volebná komisia vypracuje zápis o priebehu volieb v troch exemplároch.

 1. V zápise sa uvedie:
 2. dátum a čas začiatku a skončenia volieb
 3. celkový počet delegátov Konferencie s hlasovacím právom
 4. celkový počet vydaných hlasovacích lístkov
 5. počet delegátov, ktorí sa zúčastnili hlasovania
 6. počet platných a neplatných hlasovacích lístkov
 7. počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
 8. mená, priezviská a akademické tituly, ak ich majú, zvolených členov orgánov SAPR
 9. stručný obsah otázok a pripomienok k voľbám.
 10. Zápis o priebehu a výsledkoch volieb prečíta poverený člen volebnej komisie Konferencii.
 11. Zápis o priebehu a výsledkoch volieb z valného zhromaždenia Konferencie SAPR sa archivuje, originál a jedna kópia na sekretariáte SAPR. Zápis bude zverejnený do 7 dní od konania Konferencie na webovej stránke SAPR.

Časť II

Rokovací poriadok

Článok 8

Konferencia SAPR

 

 1. Prípravu a zvolávanie rokovaní Konferencií SAPR a zabezpečenie plnenia ich uznesení vykoná Výkonný výbor SAPR.
 2. Konferencia SAPR rokuje podľa programu schváleného na začiatku rokovania.
 3. Konferencia SAPR je uznášaniaschopná, ak bola riadne oznámená 60 dní vopred. Bez zreteľu na počet zúčastnených môže rokovať v prípade, ak je prítomný akýkoľvek počet delegátov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.

Konferencia volí:

 1. predsedajúceho Konferencie SAPR na návrh Výkonného výboru SAPR
 2. zapisovateľa zápisnice
 3. mandátovú komisiu, ktorá v prípade volieb plní aj funkciu volebnej komisie
 4. návrhovú komisiu.
 5. Komisie uvedené v čl. 8, ods. 4 písm. c), d) volia spomedzi seba predsedu nadpolovičnou väčšinou hlasov.
 6. Delegáti Konferencie s hlasom rozhodujúcim majú právo sa k predloženým návrhom vyjadriť a predkladať konkrétne návrhy a pripomienky (ústne alebo písomne). Do rozpravy sa hlási ústne, časová dĺžka príspevku je maximálne 3 minúty.
 7. Do všeobecnej rozpravy sa hlási písomne, predsedajúci udeľuje slovo v poradí v akom boli odovzdané prihlášky. Písomné príspevky budú zaradené do zápisnice z Konferencie. Do tejto rozpravy sa môžu zapojiť aj hostia. Časová dĺžka príspevku je do 5 minút. Do rozpravy sa možno prihlásiť i ústne s technikou poznámkou k prerokovávanému problému, ktorá sa zaradí hneď mimo poradia. jej časová dĺžka je do 2 minút.
 8. O ukončení rozpravy sa hlasuje verejným hlasovaním.
 9. Z rokovania Konferencie sa vyhotoví zápisnica, ktorá bude zverejnená do 7 dní od konania Konferencie na webovej stránke SAPR.

Článok 9

Výkonný výbor

 

 1. Rokovanie Výkonného výboru pripravuje, zvoláva a vedie prezident, počas jeho neprítomnosti generálny sekretár, prípadne iný poverený člen Výkonného výboru.
 2. Členovia Výkonného výboru dostanú najmenej sedem dní vopred program rokovania a v prípade potreby i príslušné podkladové materiály.
 3. Pri rovnosti hlasov na rokovaní Výkonného výboru rozhoduje hlas prezidenta.
 4. Predsedovia komisií SAPR a Dozornej rady (ak nie sú členmi predstavenstva) sa zúčastňujú na rokovaniach s hlasom poradným.
 5. Z rokovania Výkonného výboru sa vyhotoví písomný záznam, ktorý podpíše prezident, zapisovateľ a overí poverený člen Výkonného výboru. Záznam bude zverejnený do 7 dní od rokovania na webovej stránke SAPR.

Článok 10

Dozorná rada

 1. Dozornú radu riadi a rokovanie zvoláva jej predseda.
 2. Rokovanie dozornej rady vedie jej predseda, ktorý zabezpečí prípravu programu rokovania o príslušných podkladových materiálov. Materiál na rokovanie dostanú členovia najmenej sedem dni pred rokovaním
 3. Z rokovania dozornej rady sa vyhotoví písomný záznam, ktorý bude zverejnený do 7 dní na webovej stránke SAPR.

 

Časť III.

 

 1. Volebný a rokovací poriadok Slovenskej asociácie pretáčania rukou je upravený a doplnený o zmeny a doplnky schválené Výkonným výborom elektronickým hlasovaním dňa 27.2. 2013.

 

       Ing. Marian Čapla                                                                                          Ján Ďalák

       Prezident SAPR                                                                                   Viceprezident SAPR

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com