Skip to main content

Smernice SAPR

Smernica č.1 - Disciplinárny poriadok

SMERNICA č. 1

Disciplinárny poriadok - informačné znenie (upravené 10.1.2015)

I.

Základné a obecné ustanovenia

Článok 1a

Tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje na prejednávanie všetkých disciplinárnych priestupkov v Slovenskej asociácii pretláčania rukou (ďalej len ,,SAPR“).

Článok 1b

Účel disciplinárneho konania

Účelom disciplinárneho konania je prerokovať a spravodlivo posudzovať disciplinárne priestupky. Výsledkom prerokovania veci v disciplinárnom konaní je rozhodnutie o previnení, ktoré má prispievať k výchove jednotlivcov a družstiev v duchu etiky a morálky.

II.

Článok 2

Základy zodpovednosti za priestupky

 1. Na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak disciplinárny poriadok výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie.
 2. Priestupok je spáchaný z nedbanlivosti, ak previnilec
 3. vedel, že svojim konaním porušil alebo ohrozil záujem orgánov SAPR alebo jej členov, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že tento záujem neporuší alebo neohrozí, alebo
 4. nevedel, že svojim konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto disciplinárnym poriadkom, hoci vzhľadom na okolnosti a na svoje  osobné pomery vedieť mal a mohol.
 5. Priestupok je spáchaný úmyselne, ak previnilec
 6. chcel svojim konaním porušiť alebo ohroziť záujem orgánov SAPR alebo jej členov alebo
 7. vedel, že svojim konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem orgánov SAPR a jej členov a pre prípad, že ho poruší alebo ohrozí, bol s tým uzrozumený.
 8. Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania nedovŕšil pätnásty rok svojho veku.
 9. Zodpovednosť za priestupok sa posudzuje podľa disciplinárneho poriadku účinného v čase spáchania priestupku.
 10. Páchateľovi priestupku možno uložiť len taký postih, ktorý dovoľuje tento disciplinárny poriadok.
 11. Za nerešpektovanie rozhodnutia alebo uznesenia orgánov SAPR, alebo ak športový klub, oddiel, TJ, organizácia (ďalej len ,,klub“) poruší povinnosti uložené orgánom SAPR zodpovedá podľa tohto disciplinárneho poriadku ten, kto za klub konal alebo mal konať, a ak ide o konanie na príkaz, ten, kto dal na konanie príkaz.
 12. Za porušenie povinností uloženej funkcionárovi klubu, za nerešpektovanie rozhodnutia alebo uznesenia orgánov SAPR zodpovedá podľa tohto disciplinárneho poriadku ten, kto za oddiel klub konal alebo mal konať, a ak ide o konanie na príkaz, ten, kto dal na konanie príkaz.

Druhy priestupkov

Článok 3

Priestupku sa dopustí člen SAPR ak:

 1. písomnou alebo inou formou podá alebo zverejní nepravdivé alebo neúplné alebo skresľujúce vysvetlenie o činnosti orgánov SAPR alebo ich oznámi písomne alebo ústne  alebo uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení o činnosti orgánov SAPR alebo inou formou poškodzuje dobré meno SAPR,
 2. porušuje pravidlá športovej etiky, občianskej a ľudskej dôstojnosti a tým znižuje vážnosť v spoločnosti členov SAPR, menšou mierou neoprávnene zasahuje do práva na ochranu ich osobnosti, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia a mena a prejavu osobnej povahy,
 3. obviňuje členov SAPR z konania, ktoré nebolo objektívne zistené.
 4. úmyselným závažným spôsobom porušil Stanovy SAPR, predpisy alebo smernice SAPR,
 5. preukázateľným požitím alebo aplikáciou návykovej látky vykonáva činnosť, pri ktorej by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť škodu na majetku alebo svojim správaním na verejnosti dopustí sa hrubej neslušnosti alebo vzbudí verejné pohoršenie alebo ruší priebeh rokovania orgánov SAPR alebo naruší priebeh športových akcií,
 6. závažným spôsobom porušil povinnosti člena SAPR,
 7. porušil práva a povinnosti reprezentanta SR určené Štatútom reprezentanta SR,
 8. porušil práva a povinnosti reprezentačného trénera SR,
 9. porušil práva a povinnosti asistenta reprezentačného trénera SR,
 10. porušil pravidlá antidopingového kódexu Svetovej federácie pretláčania rukou (WAF), Európskej federácie pretláčania rukou (EAF), Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky (ADA SR),
 11. preukázateľne porušil pravidlá a súťažný poriadok SAPR pri športových akciách,
 12. preukázateľne nerešpektuje uloženú povinnosť orgánom SAPR alebo rozhodnutie alebo uznesenie orgánov SAPR,
 13. úmyselne spôsobil škodu  na  majetku SAPR alebo na majetku iného subjektu,
 14. spôsobenú škodu spáchanú úmyselne alebo z nedbanlivosti odmieta nahradiť.

Priestupku sa dopustí klub SAPR, ak:

 1. preukázateľne písomnou alebo inou formou podá alebo zverejní nepravdivé alebo neúplné alebo skresľujúce vysvetlenie o činnosti orgánov SAPR alebo uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení o činnosti orgánov SAPR alebo inou formou neprimerane zasahuje do činnosti orgánov SAPR,
 2. preukázateľne porušuje pravidlá športovej etiky, občianskej a ľudskej dôstojnosti a tým znižuje vážnosť v spoločnosti členom  alebo zvoleným funkcionárom SAPR a menšou mierou neoprávnene zasahuje do práva na ochranu ich osobnosti, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia,  mena a prejavu osobnej povahy,
 3. preukázateľne obviňuje členov alebo funkcionárov SAPR z konania, ktoré nebolo objektívne zistené,
 4. preukázateľne závažným spôsobom porušil Stanovy SAPR predpisy alebo smernice SAPR,

e)    preukázateľne porušil pravidlá a súťažný poriadok príslušného klubu SAPR pri športových akciách,

 1. preukázateľne nerešpektuje uloženú povinnosť orgánom SAPR alebo rozhodnutie alebo uznesenie orgánov SAPR,
 2. úmyselne spôsobil škodu  na  majetku SAPR,
 3. spôsobenú škodu spáchanú úmyselne alebo z nedbanlivosti odmieta nahradiť.

III.

Tresty

Článok 4

Za priestupky sa môžu ukladať jednotlivcom tieto tresty :

 1. napomenutie
 2. pokarhanie
 3. peňažná pokuta
 4. peňažná pokuta 3000,- EUR, v prípade preukázateľného dopingového nálezu
 5. zastavenie pretekárskej činnosti reprezentanta
 6. zastavenie pretekárskej činnosti člena SAPR
 7. vylúčenie z reprezentácie
 8. vylúčenie z členstva SAPR
 9. zákaz výkonu funkcie
 10. trest podľa rozhodnutia Svetovej federácie pretláčania rukou (WAF), Európskej federácie    pretláčania rukou (EAF), Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a Antidopingovej      agentúry Slovenskej republiky (ADA SR)
 11. preradenie reprezentanta SR do nižšieho typu reprezentačného výberu

V disciplinárnom konaní je možné ukladať klubom tieto tresty :

 1. pokarhanie
 2. peňažná pokuta
 3. vylúčenie zo SAPR

Článok 5

Napomenutie a pokarhanie

Napomenutie je miernejšou formou trestu. Vyslovuje sa v prípadoch menej závažných previnení, väčšinou vtedy, ak sa jedná o prvý priestupok previneného. Pokarhanie je dôraznejšou formou trestu za nesprávne konanie.

Článok 6

Peňažná pokuta

 1. Peňažnú pokutu je možné ukladať za previnenia podľa čl. 3, ods. 1. písm. d), e), f), g), h), i), j), k), m), n), a čl. 3, ods. 2. písm. d), g), h).
 2. Peňažnú pokutu je možné uložiť jednotlivcom alebo klubom.

Článok 7

Zastavenie pretekárskej činnosti

 1. Trest zastavenia pretekárskej činnosti jednotlivca je možné uložiť najviac na 48 mesiacov. Previnený, ktorému bol tento trest uložený, sa nesmie zúčastniť riadnych pretekov, športových stretnutí, prípadne aj ďalších akcií podľa rozhodnutia disciplinárnej komisie. Trest platí pre všetky súťaže.
 2. Výkon trestu zastavenia pretekárskej činnosti, ak nie je dlhší ako 3 mesiace, môže byť podmienečne odložený na skúšobnú dobu od 3 mesiacov do 1 roka. Ak sa previnený v tejto dobe opäť previní tak, že je mu za nové previnenie uložený iný trest ako napomenutie, pokarhanie alebo peňažná pokuta, vykoná sa prvý podmienečne uložený trest. K podmienečnému odloženiu trestu je možné pristúpiť, ak sa predchádzajúce správanie previneného a okolnosti prípadu poukazujú na to, že aj pohrozenie sankciou prinúti previneného k náprave.
 3. Zastavenie pretekárskej činnosti zahŕňa okrem iného aj všetky aktivity deklarované Stanovami SAPR, DP SAPR,  SP SAPR ako aj ostatnými dokumentami.

Výnimku tvorí zákaz pretekárskej činnosti na základe dopingového nálezu prípadne akéhokoľvek iného porušenia pravidla antidopingového kódexu WAF, EAF, WADA a ADA SR. V tomto prípade sa postupuje podľaantidopingového kódexu Svetovej federácie pretláčania rukou (WAF), Európskej federácie pretláčania rukou (EAF), Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky (ADA SR). Táto výnimka platí pre všetkých členov SAPR.

 1. Pozastavenie pretekárskej činnosti je možné uložiť len pre prípad reprezentácie na medzinárodných športových podujatiach.
 2. Pozastavenie pretekárskej činnosti je možné uložiť družstvu najviac na jedno súťažné stretnutie. Počas doby, kedy má družstvo pozastavenú pretekársku činnosť, nesmie sa zúčastňovať priateľských, medzinárodných a iných súťaží.

Článok 8

Vylúčenie z členstva v SAPR

 1. Jednotlivca alebo klub možno vylúčiť zo SAPR z dôvodu:
 1. hrubého porušenia stanov, pravidiel alebo iných vnútorných predpisov SAPR,
 2. hrubého porušenia morálky a etiky športu,
 3. poškodzovaním dobrého mena SAPR na verejnosti svojim správaním sa a vystupovaním.
 4. Vylúčenie môže byť uložené Výkonným výborom SAPR (ďalej VV SAPR) alebo Konferenciou SAPR podľa príslušného článku.
 5. Previnenému sa odoberie registračný preukaz.
 6. Ak vylúčený požiada opäť o prijatie, je potrebný súhlas orgánu, ktorý ho vylúčil.

Článok 9

Vylúčenie z reprezentácie, preradenie do nižšieho reprezentačného družstva

Vylúčenie jednotlivca z reprezentácie je možné po porušení štatútu, práv a povinnosti reprezentanta SR. Vo výnimočnom prípade je možné nahradiť vylúčenie preradením reprezentanta do nižšieho typu reprezentačného družstva (napr. z A do B).

Článok 10

Zákaz výkonu funkcie

 1. Zákaz výkonu funkcie je možné uložiť až na dobu štyroch rokov.
 2. Zákaz výkonu funkcie je možné uložiť trénerom, rozhodcom, vedúcim družstiev a iným osobám povereným obdobnými funkciami. Vo výroku o treste disciplinárna komisia rozhodne, ktorých činností s čím spojených trest sa týka. Tento trest nie je možné použiť na výkon funkcie člena volebného orgánu. O tom či členovia volebného orgánu môžu vykonávať svoje funkcie vo volenom orgáne vzhľadom na disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustí, prináleží rozhodnúť príslušnému orgánu SAPR.
 3. Zákaz výkonu funkcie je možné uložiť podmienečne. V tomto prípade sa použije obdobné ustanovenie čl. 7, ods. 2.
 4. Zákazom výkonu funkcie je previnený športovec resp. funkcionár automaticky potrestaný v prípade previnenia podľa Článku 3, bod 1. Písmeno j). V tomto prípade neplatí časť ustanovenia Článku 10 písmeno 2. v znení: Tento trest nie je možné použiť na výkon funkcie člena volebného orgánu. O tom či členovia volebného orgánu môžu vykonávať svoje funkcie vo volenom orgáne vzhľadom na disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustí, prináleží rozhodnúť príslušnému orgánu SAPR.

IV.

Priestupkové konanie

Článok 11

 1. Proti tomu, komu bol v priestupkovom konaní uložený príslušným orgánom trest, nie je možné viesť nové priestupkové konanie za rovnaký skutok.
 2. Ak prejednáva priestupkový orgán súčasne niekoľko previnení u jedného športovca, klubu, funkcionára, vysloví trest za najvážnejšie previnenie a k ostatným previneniam prihliada ako k priťažujúcim okolnostiam v zmysle čl. 13, písm. d) tohto Disciplinárneho poriadku.

Článok 12

Pri výmere trestu prihliadne disciplinárny orgán ako k poľahčujúcej okolnosti ak previnený :

 1. bol k previneniu vyprovokovaný
 2. pred previnením sa správal v rámci slušných pravidiel
 3. nahradil dobrovoľne škodu, ktorú spôsobil
 4. prejavil úprimnú ľútosť
 5. sám oznámil priestupok, ktorého sa dopustil
 6. účinne pomáha pri objasňovaní previnenia

Článok 13

Pri výmere trestu prihliadne disciplinárny orgán ako k priťažujúcej okolnosti najmä k tomu, že previnený :

 1. sa dopustil previnenia surovým spôsobom, zákerne alebo ľstivo
 2. sa dopustil previnenia ako funkcionár
 3. zviedol k previneniu iného
 4. sa dopustil viacero previnení
 5. sa dopustil previnenia v poslednom roku opakovane
 6. svojim konaním ovplyvnil regulárnosť súťaže

Článok 14

Pri terminovaných disciplinárnych trestoch (zastavením pretekárskej činnosti, zákaz výkonu funkcie), sa určuje dĺžka trestu údajom, ktorým dňom trest začína a končí. Údaj obsahuje tiež presné označenie druhu trestu.

Článok 15

Tresty zastavenia pretekárskej činnosti je nutné uložiť tak, aby spadali zásadne do súťažného obdobia. Za týmto účelom je možné tieto tresty rozdeliť alebo uložiť na počet súťažných stretnutí.

V.

Disciplinárne orgány

Článok 16

O disciplinárnom previnení podľa článku 3 rozhoduje Disciplilnárna komisia SAPR. O disciplinárnom previnení rozhodcov rozhoduje Rozhodcovská komisia SAPR.

Článok 17

 1. Výbory klubov rozhodujú o disciplinárnych previneniach svojich členov, ak k tomu neustanovia iný disciplinárny orgán podľa čl. 18.
 2. Ak výbor klubu potrestal športovca, alebo funkcionára zastavením činnosti  alebo zákazom výkonu funkcie, oznámi túto skutočnosť  VV SAPR. K prerokovaniu disciplinárnych priestupkov reprezentanta SR musí byť prizvaný zástupca VV SAPR.

VI.

Postup v disciplinárnom konaní

Článok 18

Priestupok je možné prejednávať, ak od jeho zistenia neuplynula dlhšia doba ako 1 rok s výnimkou prípadu, kedy sa vo veci koná trestné konanie.

Článok 19

O podnetoch k zahájeniu disciplinárneho konania je disciplinárny orgán povinný rozhodovať s najväčším urýchlením a postupovať tak, aby zahájené konanie bolo čo najrýchlejšie ukončené.

Článok 20

Disciplinárny orgán je povinný v disciplinárnom konaní náležite objasňovať všetky podstatné okolnosti prejednávaného prípadu. Za týmto účelom je oprávnený prizvať k prejednávaniu osoby, ktoré môžu oznámiť dôležité informácie a vyžiadať si písomné dokumenty a správy, prípadne iné dôkazové materiály.

Článok 21

Previnenému musí byť daná možnosť zúčastniť sa prejednávania jeho previnenia a vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sú podkladom k jednaniu a rozhodovaniu disciplinárneho orgánu.

Článok 22

Ak bol športovec vylúčený z pretekov a ak mu bol odobratý registračný preukaz oprávňujúci k účasti na súťaži, prerokuje sa jeho disciplinárne previnenie na najbližšom zasadnutí príslušného disciplinárneho orgánu.

Článok 23

Ak je to v záujme objektívneho a spravodlivého posúdenia prípadu potrebné, vyžiada si disciplinárny orgán stanovisko kolektívu, ktorého je previnený členom.

Článok 24

Podľa povahy a závažnosti prípadu je možné prizvať k jednaniu disciplinárnej komisie aj vedúcich funkcionárov klubov.

Článok 25

Ak sa pri prejednávaní priestupku zistí, že ide o trestný čin alebo prečin, upozorní disciplinárny orgán na túto skutočnosť orgány činné v trestnom konaní.

Článok 26

V prípade, že sú dostatočne objasnené všetky podstatné okolnosti priestupku, rozhodne disciplinárny orgán bezodkladne o uložení trestu. Disciplinárny orgán môže rozhodnúť:

a)           o uložení trestu,         

b)         že sa od potrestania upúšťa, ak sa dospeje k záveru, že samotný priebeh disciplinárneho konania splnil svoj výchovný účel,

c)         že s ohľadom na osobu previneného a povahu previnenia nie je potrebné uloženie trestu,

d)         ak sa ukáže, že k previneniu nedošlo, disciplinárny orgán vydá rozhodnutie o tom , že sa disciplinárne   konanie zastavuje.

Článok 27

 1. Na konanie disciplinárneho orgánu sa pozve previnený a prípadne i ďalšie osoby, ktoré môžu svojim vyjadrením prispieť k vyjadreniu priestupku.
 2. Z jednania disciplinárneho orgánu sa napíše zápis, ktorý bude obsahovať podstatné údaje o priebehu a záveroch jeho jednania. Ak je previnený prítomný na jednaní, oznámi mu disciplinárny orgán svoje rozhodnutie s podstatnými dôvodmi a poučí ho o práve podať odvolanie. Ak sa previnený nezúčastnil jednania disciplinárneho orgánu i keď bol na prejednávanie pozvaný, vyrozumie sa o rozhodnutí disciplinárneho orgánu priamo alebo prostredníctvom výboru klubu. Vyrozumenie musí byť vyhotovené písomne a musí obsahovať výrok o potrestaní, stručná zdôvodnenie a poučenie o odvolaní.
 3. Rozhodnutie disciplinárneho orgánu sa vhodnou formou oznámi taktiež klubu, ktorého je previnený členom a orgánu, ktorý musí urobiť opatrenia k prevedeniu trestu, a to do 10 dní od uskutočnenia jednania.
 4. V prípade, že výbor klubu uložil trest previnenému, ktorý je funkcionárom niektorého vyššieho orgánu, doručí sa rozhodnutie tomuto orgánu.
 5. Ak bol uložený trest zastavenia pretekárskej činnosti alebo zákazu výkonu funkcie za takéto previnenie i v inom odvetví, oznámi disciplinárny orgán tieto skutočnosti príslušného zväzu, ktorého je previnený členom.

VII.

Odvolanie

Článok 28

 1. Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu môže podľa čl. 26 písm. a) previnený podať odvolanie. Proti rozhodnutiam podľa čl. 26 písm. b), c), d) sa odvolať nemožno.
 2. Príslušnosť k rozhodovaniu  o odvolaní sa stanoví nasledovne :
 3. o odvolaní proti rozhodnutiu klubu rozhoduje jeho disciplinárna komisia, resp. VV SAPR
 4. o odvolaní proti rozhodnutiu príslušnej komisie (Disciplinárnej alebo rozhodcovskej) rozhoduje VV SAPR .
 5. rozhodnutie VV SAPR je konečné a nie je možno voči nemu podať odvolanie.

Článok 29

Odvolanie nemá v žiadnom prípade odkladný účinok.

Článok 30

Odvolanie je nutné podať doporučeným listom do 15 dní odo dňa oznámenia alebo doručenia rozhodnutia disciplinárneho orgánu. K podaniu odvolania je nutné priložiť potvrdenie o uhradení poplatku podľa čl. 33.

Článok 31

Odvolanie sa podáva písomne na sekretariát SAPR.

Článok 32

Disciplinárny orgán, ktorý rozhodoval v 1. inštancii, poskytne všetky písomné podklady, z ktorých pri svojom rozhodnutí vychádzal spolu so svojim stanoviskom odvolaciemu orgánu.

Článok 33

Poplatok za odvolanie je 25,00 €.

Článok 34

Funkcionár, ktorý rozhodoval v danom prípade ako člen disciplinárneho orgánu 1. inštancie, nemôže rozhodovať v odvolacom konaní.

Článok 35

 1. Odvolací orgán prejednáva odvolanie najneskôr do 30 dní.Odvolací orgán preverí postup a rozhodnutie disciplinárneho orgánu 1. inštancie. Vychádza pritom predovšetkým z podkladových materiálov disciplinárneho konania v 1. inštancii a v prípade potreby ho doplní svojim vlastným šetrením.
 2. Previnený má právo, ak o to požiada, zúčastniť sa prejednávania svojho prípadu pred odvolacím orgánom.

Článok 36

 1. Odvolací orgán odvolanie zamietne, ak je podané oneskorenie alebo osobu, ktorá nie je k jeho podaniu oprávnená. Odvolanie môže zamietnuť aj vtedy, ak nie je predložené potvrdenie o zaplatení poplatku z odvolania. (čl. 30).
 2. Odvolací orgán potvrdí rozhodnutie disciplinárneho orgánu 1. inštancie, ak dôjde k záveru, že jeho rozhodnutie je odôvodnené a správne.
 3. Odvolací orgán zruší rozhodnutie disciplinárneho orgánu 1. inštancie, ak dôjde k záveru, že v prejednávanom prípade nedošlo k disciplinárnemu previneniu.
 4. Odvolací orgán zmení rozhodnutie disciplinárneho orgánu 1 inštancie, ak príde k záveru, že by mal byť uložený iný trest.

Článok 37

Rozhodnutie odvolacieho orgánu je konečné a nedá sa proti nemu odvolať.

Článok 38

Poplatok odvolania (čl. 33) sa vráti, ak odvolací orgán zrušil rozhodnutie disciplinárneho orgánu 1. inštancie.

Článok 39

Odvolací orgán má právo najneskôr do 30 dní odo dňa rozhodnutia disciplinárneho orgánu 1. inštancie zaviesť odvolacie konanie z vlastného podnetu, ak príde k záveru, že rozhodnutie disciplinárneho orgánu 1. inštancie by malo byť zrušené alebo zmenené. Pri tom postupuje podľa predchádzajúcich ustanovení.

VIII.

Spoločné ustanovenia

Článok 40

SAPR a VV SAPR dbajú nato, aby boli dodržané ustanovenia tohto „Disciplinárneho poriadku“, najmä aby včas a zodpovedne vybavovali podnety k disciplinárnemu konaniu.

Článok 41

Ak je športovec vylúčený z pretekov, alebo ak sa dopustí závažného previnenia pred pretekmi alebo po nich a ak je mu odobratý registračný preukaz oprávňujúci ho k účasti na pretekoch, má športovec až do rozhodnutia príslušného disciplinárneho orgánu automaticky zastavenú pretekársku činnosť.

Článok 42

Po ubehnutí najmenej polovice trestu zastavania pretekárskej činnosti alebo zákazu výkonu funkcie je možné zostatok podmienečne odpustiť. Skúšobná doba sa stanoví na dobu od 3 mesiacoch do 1 roka. O podmienečnom odpustení zostatku trestu rozhoduje disciplinárny orgán, ktorý o treste rozhodol s konečnou platnosťou.

IX.

Záverečné ustanovenia

Článok 43

Rušia sa všetky ustanovenia iných predpisov, ktoré odporujú tomuto „Disciplinárnemu poriadku“.

Článok 44

Smernica “Disciplinárny poriadok“ nadobudla platnosť a účinnosť jej schválením na zasadnutí Konferencie SAPR dňa 18.1.2014.

 

 

 

                                                                                              Ing. Marian Čapla v.r.

                                                                                                prezident SAPR

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com