Skip to main content

Stanovy SAPR

Stanovy SAPR

Stanovy občianskeho združenia Slovenská asociácia pretláčania rukou

Článok 1.

Názov a sídlo združenia

1.1 Názov občianskeho združenia je: Slovenská asociácia pretláčania rukou.

1.2 Občianske združenie používa aj skrátený názov SAPR (ďalej len „SAPR“)

1.3 Pre medzinárodný styk je úradný názov SAPR v angličtine: Slovak armwrestling association (v skratke SAA).

1.3 Sídlom SAPR je: Vavrečka 311, 029 01 Námestovo.

 

Článok 2.

Poslanie a ciele SAPR

2.1 SAPR  je dobrovoľné, neziskové, nepolitické, nenáboženské združenie, zamerané na prehlbovanie vzťahu detí, mládeže a dospelých k športovým aktivitám, najmä k pretláčaniu rukou. Združuje organizácie a jednotlivcov, ktorí súťažia v pretláčaní rukou alebo majú k tomuto športu sympatizujúci vzťah.

2.2 Poslaním SAPR je starostlivosť o rozvoj pretláčania rukou s vytvorením podmienok pre súťaženie v ňom s osobitným zameraním na mládež.

2.3 SAPR presadzuje a obhajuje záujmy svojich členov pri spolupráci so štátnymi orgánmi a inými organizáciami v Slovenskej republike.

2.4 SAPR je jediným registrovaným subjektom pretláčania rukou na území SR, vo svetovej federácii WAF a v európskej federácii EAF.

2.5 SAPR riadi činnosť všetkých reprezentačných družstiev SR v pretláčaní rukou a zabezpečuje ich prezentáciu na vrcholných medzinárodných podujatiach, predovšetkým na majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy.

2.6 SAPR riadi organizovanie majstrovských, domácich, medzinárodných a iných súťaží v pretláčaní rukou na území SR a môže sa podieľať na ich finančnom zabezpečení. 

2.7 SAPR vydáva stanovy a disciplinárny poriadok prostredníctvom Výkonného výboru po predchádzajúcom schválení konferenciou SAPR. SAPR vydáva vnútorné predpisy prostredníctvom Výkonného výboru, ktorými sú poriadky: súťažný, registračný, prestupový a ďalšie potrebné smernice.

2.8 SAPR zabezpečuje propagáciu a výsledky svojej činnosti v médiách a na rôznych verejnoprospešných podujatiach.

2.9 SAPR zabezpečuje výchovu trénerov, rozhodcov a vydáva pre nich potrebné licencie.

2.10 SAPR uskutočňuje registráciu športovcov a vedie matriku svojich členov, trénerov, rozhodcov a dokumentačnú agendu.

2.11 SAPR udržiava kontakty so zahraničnými organizáciami v oblasti pretláčania rukou a zabezpečuje spoluprácu s nimi.

2.12 SAPR zabezpečuje podpornú a prezentačnú činnosť v oblasti športu, zabezpečuje a organizuje športovo-kultúrne podujatia, vzdelávanie trénerov a rozhodcov formou kurzov, školení, seminárov, exkurzií, porád a podujatia na podporu talentovaných športovcov. 

 

Článok 3

Členstvo v SAPR 

3.1 Členstvo v SAPR je dobrovoľné. Členom SAPR sa môžu stať všetci občania SR i priaznivci tohto športu, ktorí žijú mimo územia Slovenskej republiky a ktorí majú predpoklady podieľať sa na rozvoji činnosti SAPR a súhlasia s týmito stanovami.

3.2 Členstvo v SAPR môže byť

a) individuálne (v prípade fyzickej osoby) – členovia oddielov, klubov, pretekári, rozhodcovia, tréneri a ďalší organizátori športovej činnosti s platným členským preukazom,

b) kolektívne (v prípade klubu) – právnické osoby registrované spravidla ako občianske združenia alebo neziskové organizácie, ktoré majú v predmete činnosti výkon športových aktivít zameraných na pretláčanie rukou.

3.3 Členstvo v SAPR vzniká na základe písomnej prihlášky za člena SAPR. O prijatí člena rozhoduje Výkonný výbor SAPR (ďalej len „Výkonný výbor“) jednomyseľne. Prijatie za člena SAPR je platné po zaplatení registračného a členského poplatku a po schválení Výkonným výborom.

3.4 Jednorazový registračný poplatok pre klub je 100,- EUR a musí byť zaplatený elektronickým prevodom na účet SAPR.

3.5 Ročný členský poplatok za každý aktuálny kalendárny rok je splatný elektronicky do 28.2. každého kalendárneho roku a je určený vo výške:

3.5.1 50,- EUR v prípade kolektívneho členstva (klub).

  3.5.2 10,- EUR v prípade individuálneho členstva. 

3.6 Člen SAPR (individuálny alebo kolektívny) môže byť členom inej športovej organizácie s právnou subjektivitou, avšak nie toho istého športového odvetvia (pretláčania rukou).

3.7 Práva členov SAPR:

a) člen SAPR má právo podieľať sa na činnosti SAPR,
            b) člen SAPR má právo voliť orgány SAPR prostredníctvom delegátov určených podľa bodu 4.5.c
            c) člen SAPR má právo  byť volený do orgánov združenia,
           d) člen SAPR má právo byť informovaný o činnosti, zámeroch,  rozhodnutiach a hospodárení združenia,
            e) člen SAPR má právo obracať sa na orgány SAPR s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
            f) člen SAPR má právo zúčastňovať sa školení, seminárov a súťaží organizovaných SAPR a podieľať sa na výhodách poskytovaných členom SAPR,
            g) člen SAPR má právo požiadať o finančnú podporu pri organizovaní súťaží riadených SAPR a pri výjazdoch na medzinárodné podujatia, ktoré sú v súťažnom kalendári SAPR. 

3.8 Povinnosti členov SAPR:

a) člen SAPR je povinný dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia,
b) člen SAPR je povinný plniť uznesenia orgánov SAPR,
c) člen SAPR je povinný platiť členský poplatok vo výške podľa bodu 3.5 tohto Článku,
d) člen SAPR je povinný svojou činnosťou šíriť dobré meno SAPR a vedome ho nepoškodzovať,
e) člen SAPR je povinný ochraňovať zverený majetok SAPR. 

3.9 Členstvo v SAPR zaniká:

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo SAPR na adresu sídla SAPR,
b) zánikom SAPR,
c) vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
d) vylúčením člena v prípade závažného porušenia Stanov alebo Disciplinárneho poriadku SAPR,
e) vylúčením člena, klubu,
f) z dôvodu neplatenia členského poplatku,
g) úmrtím člena SAPR ako fyzickej osoby alebo zánikom člena SAPR ako právnickej osoby. 

3.10 Za porušenie stanov a predpisov SAPR, ako aj za ďalšie priestupky sú vyvodzované disciplinárne opatrenia podľa Disciplinárneho poriadku SAPR.

 

Článok 4.

Orgány SAPR

4.1 Orgánmi SAPR sú:

        a) Konferencia SAPR (ďalej len „Konferencia“),
        b) Výkonný výbor SAPR,
       c) Prezident SAPR (ďalej len „Prezident“),
       d) Dozorná rada SAPR (ďalej len „Dozorná rada“). 

4.2 Orgány SAPR zodpovedajú za svoju činnosť nasledovne:

        a) Konferencia – riadnym členom SAPR,
        b) Výkonný výbor  – Konferencii,
       c) Prezident – Výkonnému výboru,
       d) Dozorná rada – Konferencii,
       e) Generálny sekretár – Výkonnému výboru. 

4.3 Funkčné obdobie Výkonného výboru, prezidenta SAPR, Dozornej rady a všetkých komisií je štvorročné.

4.4 Pre činnosť orgánov SAPR platia tieto zásady:

a) pri rozhodovaní orgánov sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov s výnimkou Konferencie SAPR,
b) orgány prijímajú svoje rozhodnutia vo forme uznesení a úloh,
c) uznesenia sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade Konferencie SAPR delegátov s hlasovacím právom, s výnimkou hlasovania o zmene stanov SAPR a zániku SAPR, kde je potrebná 2/3 väčšina delegátov s hlasovacím právom,
d) volebný systém je založený na verejnom hlasovaní, okrem volieb do Výkonného výboru SAPR a Dozornej rady SAPR, ktoré prebiehajú tajnou voľbou,
e) uznesenia vyšších orgánov sú záväzné pre nižšie orgány. 

4.5 Konferencia SAPR

a) Konferencia SAPR je najvyšší orgán SAPR. Konferenciu SAPR zvoláva Výkonný výbor raz za kalendárny rok. Termín, miesto konania a program stanoví Výkonný výbor SAPR a aspoň 60 dní vopred o tom informuje členov SAPR písomnou pozvánkou.
b) Mimoriadnu konferenciu môže zvolať Výkonný výbor SAPR v prípade osobitnej potreby alebo v prípade žiadosti nadpolovičnej väčšiny členov SAPR.
c) Konferencie sa zúčastňujú delegáti klubov. Spôsob voľby delegátov si určí každý člen SAPR, pričom musí dodržať kritérium, že za každý klub, ktorý je riadnym členom SAPR, je oprávnený voliť práve jeden delegát. Individuálnych členov SAPR zastupujú delegáti podľa kritérií, ktoré sú schválené VV SAPR.
d) Výkonný výbor SAPR je oprávnený pozvať na Konferenciu SAPR aj ďalšie osoby, pokiaľ to považuje za potrebné vzhľadom na obsah prerokovávaných záležitostí. Tieto ďalšie osoby nemajú hlasovacie právo.
e) Konferencia SAPR je uznášaniaschopná, ak bola včas a riadne oznámená, a zúčastní sa jej nadpolovičná väčšina delegátov s hlasovacím právom zastupujúcich subjekty združené v SAPR.
f) Návrhy na zmeny stanov a personálne zmeny Výkonného výboru SAPR alebo Dozornej rady môžu byť podané iba riadnymi členmi a to písomne na adresu sídla SAPR, resp. písomne priamo na Konferencii SAPR.  
g) Konferencia SAPR prerokúva a schvaľuje zásadné programové dokumenty SAPR, plán činnosti SAPR, Stanovy SAPR, zmeny Stanov SAPR, predpisy o hospodárení SAPR, správu o činnosti a čerpaní rozpočtu SAPR, symboliku SAPR, usporiadanie vzťahov voči ostatným právnym subjektom.
h)Konferencia SAPR prerokováva a schvaľuje správu o hospodárení SAPR za uplynulé obdobie, prerokováva správu Dozornej rady SAPR.
i) Konferencia SAPR rozhoduje o vstupe alebo výstupe SAPR z federácie športových zväzov alebo iných organizácií na Slovensku a v zahraničí.
j) Konferencia SAPR volí Výkonný výbor a Dozornú radu
k) Konferencia SAPR má právo odvolať členov Výkonného výboru a Dozornej rady  v prípade závažného porušenia Stanov a predpisov SAPR resp. v prípade ich nečinnosti.
l) Konferencia s voľbami do orgánov SAPR sa uskutočňuje každé štyri roky od poslednej voľby do orgánov SAPR. Konferencia volí Výkonný výbor a Dozornú radu. Volení sú 5 členovia Výkonného výboru, ktorí spomedzi seba ihneď po zvolení zvolia Prezidenta a 3 členovia Dozornej rady, ktorí spomedzi seba ihneď po zvolení, zvolia predsedu Dozornej rady.
m) Vo voľbách sú zvolení kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov s hlasovacím právom. V prípade, že vo voľbách nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov požadovaný počet kandidátov, organizuje sa ďalšie hlasovanie, v ktorom kandidujú všetci zatiaľ nezvolení kandidáti.
n) V prípade rovnosti hlasov u kandidátov na posledných zvolených miestach a v prípade, že by sa ich zvolením zväčšil počet členov Výkonného výboru na viac ako päť sa organizuje hlasovanie ďalšie, na ktorom kandidujú kandidáti s rovnakým počtom hlasov. 

4.6 Výkonný výbor

a) Výkonný výbor je výkonným orgánom SAPR. Má nepárny počet členov (5), ktorých volí Konferencia.
b) Výkonný výbor si volí zo svojich členov Prezidenta a deleguje zástupcov SAPR do domácich a medzinárodných športových orgánov.
c) Zasadnutie Výkonného výboru zvoláva generálny sekretár z rozhodnutia Prezidenta. Na zasadnutí Výkonného výboru majú všetci členovia Výkonného výboru hlasovacie právo. Zasadnutie Výkonného výboru vedie Prezident alebo ním poverený člen Výkonného výboru alebo generálny sekretár v poradí ako je uvedené.
d) Výkonný výbor je povinný kontrolovať činnosť Prezidenta a svojich členov a v prípade neplnenia ich povinností, alebo z iných závažných dôvodov, im vysloviť nedôveru a navrhnúť Konferencii ich odvolanie z funkcie.
e) Výkonný výbor je povinný predkladať Konferencii správu o činnosti a o hospodárení za uplynulé obdobie,
f) Výkonný výbor je povinný pripravovať program a zvolávať Konferenciu.
g) Výkonný výbor je ako jediný oprávnený podávať záväzný výklad stanov SAPR prostredníctvom Prezidenta a prijímať dočasné zmeny stanov SAPR, ak tieto zmeny neznesú odklad alebo konať aj v iných otázkach, patriacich do kompetencie Konferencie, ak tieto neznesú odklad. V týchto prípadoch je Výkonný výbor povinný informovať o týchto zmenách riadnych členov SAPR a predniesť ich na schválenie na najbližšej Konferencii.
h) Výkonný výbor je oprávnený rozhodovať a riadiť činnosť SAPR vo všetkých záležitostiach, v ktorých nemajú kompetenciu ostatné orgány SAPR podľa stanov SAPR a ďalších predpisov SAPR.
i) Výkonný výbor menuje disciplinárnu komisiu a plní funkciu odvolacieho orgánu v zmysle Disciplinárneho poriadku SAPR.
j) Výkonný výbor na základe návrhu reprezentačných trénerov schvaľuje reprezentáciu SR na vrcholné medzinárodné súťaže.
k) Výkonný výbor menuje trénerov všetkých reprezentačných družstiev v pretláčaní rukou.
l) Výkonný výbor schvaľuje zloženie komisií SAPR a dohliada na ich činnosť.
m) Výkonný výbor riadi činnosť súvisiacu s propagáciou a medializáciou činnosti SAPR vo všetkých smeroch, vrátane televíznych prenosov, využívaním reklamy a zmlúv so sponzormi a marketingovými partnermi, mimo pôsobnosť spadajúcu do kompetencie klubov AWK.
n) Výkonný výbor uzatvára dohody s inými orgánmi a organizáciami a zabezpečuje styky s domácimi a zahraničnými športovými zväzmi a organizáciami.
o) Výkonný výbor prerokováva účtovné uzávierky a rozpočet SAPR.
p) Členovia Výkonného výboru sú volení do Výkonného výboru na 4 roky, pričom opätovné zvolenie sa pripúšťa. Funkčné obdobie členov Výkonného výboru je ohraničené vznikom a zánikom členstva vo Výkonnom výbore.

I.) Členstvo vo Výkonnom výbore vzniká od prvého dňa nasledujúceho mesiaca od dňa zvolenia za člena Výkonného výboru.

                   II.) Členstvo vo Výkonnom výbore zaniká:

- ukončením funkčného obdobia, t.j. posledným dňom mesiaca, v ktorom bol zvolený nový Výkonný výbor,
- písomným oznámením o vzdaní sa funkcie,
- vylúčením, o ktorom rozhoduje Konferencia nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov. Vylúčenie sa deje zo závažných dôvodov, napr. opakované porušovanie Stanov SAPR prípadne iných vnútorných predpisov SAPR,
- úmrtím člena Výkonného výboru,
- zánikom SAPR.

         III.) Člen Výkonného výboru sa môže kedykoľvek vzdať svojej funkcie písomným oznámením, ktoré musí byť doručené  prezidentovi združenia mesiac vopred. V prípade vzdania sa funkcie Prezidenta, tento doručí písomné oznámenie   ktorémukoľvek členovi Výkonného výboru SAPR mesiac vopred.

r) Výkonný výbor zriaďuje v prípade potreby a možností SAPR sekretariát SAPR. 
s) Na čele sekretariátu SAPR stojí generálny sekretár, ktorého menuje Výkonný výbor.
t) Generálny sekretár je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Výkonného výboru a Konferencie bez hlasovacieho práva, spracúvať vierohodný záznam z rokovaní a tento rozposielať ostatným orgánom a členom SAPR.
u) Výkonný výbor na realizáciu programových cieľov SAPR zriaďuje podľa potreby odborné komisie.
v) Predsedu odbornej komisie menuje a odvoláva Výkonný výbor. Členov komisie navrhuje predseda komisie a schvaľuje Výkonný výbor.

4.7 Prezident

a) Prezident je štatutárny zástupca SAPR a zastupuje združenie navonok, má právo disponovať s majetkom združenia, koná v mene SAPR a je oprávnený zastupovať združenie samostatne
b) Prezident riadi činnosť Výkonného výboru
c) K svojmu zastupovaniu môže Prezident poveriť členov Výkonného výboru alebo generálneho sekretára. 

4.8 Dozorná rada

a) Dozornú radu volí Konferencia, pričom opätovné zvolenie sa pripúšťa. Jej členmi nemôžu byť členovia Výkonného výboru.
b) Členstvo v Dozornej rade vzniká od prvého dňa nasledujúceho mesiaca od dňa zvolenia za člena Dozornej rady.
c) Členstvo v Dozornej rade zaniká ukončením funkčného obdobia, t.j. posledným dňom mesiaca, v ktorom bola zvolená nová Dozorná rada, odstúpením, vylúčením.
d) Dozorná rada si spomedzi seba zvolí predsedu, ktorý má právo zúčastňovať sa zasadnutí Výkonného výboru bez hlasovacieho práva na zasadnutí Výkonného výboru.
e) Predseda Dozornej rady je povinný zvolať jej zasadnutie aspoň jedenkrát ročne za účelom kontroly hospodárenia SAPR a kontroly dokumentov SAPR.
f) Dozorná rada sa vyjadruje k čerpaniu rozpočtu a hospodáreniu s financiami a majetkom. Upozorňuje Výkonný výbor na zistené nedostatky a požaduje ich odstránenie.
g) Dozorná rada dohliada na dodržiavanie Stanov SAPR a ostatných dokumentov SAPR prijatých Konferenciou, Výkonným výborom a klubmi SAPR.
h) Podľa platných zásad a smerníc vykonáva kontrolu hospodárenia SAPR a podáva o tom správu Konferencii.

 

Článok 5.

Zásady hospodárenia SAPR

5.1 Združenie hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje Konferencia. Výkonný výbor  je povinný predložiť správu o hospodárení za uplynulý kalendárny rok na Konferencii.

5.2 O príjmoch a výdajoch vedie SAPR účtovníctvo v zmysle platných právnych predpisov.

5.3 Medzi možné príjmy SAPR patrí najmä:

a) štátne príspevky
            b) členské poplatky členov SAPR
            c) finančné odvody zo športových akcií organizovaných SAPR
            e) poplatky a pokuty ukladané na súťažiach organizovaných SAPR
            f) dobrovoľné dary od fyzických a právnických osôb, dotácie, granty
            g) príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti SAPR
            h) sponzorské príspevky a dary
             i) náhrady za televízne prenosy zo športových akcií organizovaných SAPR
            j) iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. 

5.4 O výške ostatných poplatkov rozhoduje Výkonný výbor.

5.5 Výdavky SAPR slúžia na zabezpečenie činnosti a naplnenie cieľov SAPR podľa Článku 2.

5.6 O hmotnom majetku SAPR rozhoduje Konferencia.

5.7 S majetkom SAPR hospodári poverený člen Výkonného výboru.

 

Článok 6.

Zánik SAPR

6.1 Zánik SAPR nastáva v prípade, keď Konferencia rozhodne o zániku SAPR, alebo o zlúčení s iným združením, alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

6.2 Výkonný výbor pri zániku menuje likvidačnú komisiu zo svojich radov, ktorá rozhodne po vyplatení všetkých záväzkov o delimitácii zvyšného majetku do nástupníckeho združenia alebo inej organizácie, ktorej činnosť je príbuzná činnosti a cieľom SAPR.

 

Článok 7.

Symbolika SAPR 

7.1 SAPR má svoju vlajku a znak.

Článok 8.

Záväzný výklad 

8.1 Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v stanovách SAPR a iných základných predpisoch SAPR rozhoduje v období medzi dvomi Konferenciami Výkonný výbor.

8.2. Záväzný výklad stanov SAPR náleží iba Výkonnému výboru.

Článok 9.

Právna subjektivita SAPR 

9.1 Slovenská asociácia pretláčania rukou je samostatnou záujmovou organizáciou s právnou subjektivitou. V mene SAPR rokuje Výkonný výbor, ktorý navonok zastupuje Prezident.

 

Článok 10.

Záverečné ustanovenia

10.1 Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Konferenciou SAPR na zasadnutí dňa 25.3.2017.

10.2 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky  a rušia stanovy SAPR registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa .3.2.2014.......... pod č. ..VVS/1-900/90-7738-2...

Zmena stanov vzatá na vedomie: 30.3.2017
Číslo spisu: VVS/1-900/90-7738-3

Image alt text.

Slovenská asociácia v pretláčaní rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779